Kedves Látogató! Jelenleg sajnos nem tudok új klienst fogadni, mert nincs szabad helyem, és sajnos nem tudok szabad kapacitással rendelkező kollégát sem ajánlani.
Kérem, ezen tényt vegye figyelembe, amikor kapcsolatba lép velem. Köszönettel, Kisnémet Mónika

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Kisnémet Mónika egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.kisnemetmonika.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások, – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének, valamint a honlapon található információknak a honlaplátógatók – a továbbiakban: „Felhasználók” – általi felhasználását, és a honlap használatának feltételeit szabályozza.A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Kisnémet Mónika egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.kisnemetmonika.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások, – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének, valamint a honlapon található információknak a honlaplátógatók – a továbbiakban: „Felhasználók” – általi felhasználását, és a honlap használatának feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltató:

Név: Kisnémet Mónika egyéni vállalkozó

Kisadózó vállalkozóként (KATA), csak és kizárólag magánszemélyeknek szolgáltatok. Számlakiállítás is csak is kizárólag magánszemélyeknek történik.

Székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 21. 2. lépcsőház, 2. em./1.

Nyilvántartási száma: 36856089

Adószáma: 66629948-1-43

Statisztikai számjel: 66629948-8690-231-01

Email cím: mona@kisnemetmonika.hu

Telefonszám: +36 30 343 6468

Bankszámlaszám: Erste Bank – 11600006-00000000-25659443

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a www.kisnemetmonika.hu honlapján, illetve az általa nyújtott Szolgáltatásokon keresztül hatékony, önismeretet elmélyítő, önfejlesztő, önbizalmat, önbecsülést erősítő, és a lelki életet érintő problémák megoldásához szükséges megküzdési mechanizmusokat fejlesztő írásokat, információkat oszt meg, valamint ezekkel kapcsolatos programokat, és konzultációs lehetőségeket biztosít a Felhasználóknak, valamint a Szolgáltatások megrendelőinek (a továbbiakban: „Megrendelő”). A honlap, valamint a Szolgáltatás célja, hogy segítse a Felhasználókat és a Megrendelőket egy kiegyensúlyozottabb, én-tudatosabb élet megteremtésében, problémáik megoldásában.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó a Szolgáltató www.kisnemetmonika.hu honlapján található ingyenes információkat saját fejlődésére használhatja fel, vagy forráskód megjelölésével oszthatja meg más személyeknek, vagy a közösségi médiában. Jelen szerződés alapján a Megrendelő www.kisnemetmonika.hu honlapról indíthat díjköteles konzultációs időpontfoglalást, valamint a Szolgáltató díjköteles programjaira tud jelentkezéseket leadni jelentkezési lap kitöltésével, és a „Küldés” gomb lenyomásával.

4. A jelentkezések visszaigazolása

A Szolgáltató a programokra/konzultációkra beérkezett jelentkezéseket 24 órán belül megvizsgálja, és azok beérkezését, elfogadását vagy elutasítását visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett jelentkezést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra a Szolgáltatások adatlapjai szerinti tartalommal és áron.

5. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.kisnemetmonika.hu honlapon, található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Küldés” gomb lenyomásával, valamint a jelentkezés elfogadásának a Szolgáltató általi elektronikus levél visszaküldésével jön létre.A jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználó/Megrendelő a honlap Szolgáltatásainak igénybevételével (a „Küldés” gomb lenyomásával), illetve a honlap használatával a Felek szerződéses jogviszonyára alkalmazandónak teljes mértékben elfogadja, és azok a Felek szerződéses jogviszonyából eredő jogok és kötelezettségek tartalmára nézve a Felekre kötelező erővel bírnak.A Felhasználó/Megrendelő felel a honlap használata, vagy a Szolgáltatások megrendelése során közölt adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért kizárólag a Felhasználó/Megrendelő tartozik felelősséggel.

6. A Szolgáltatások díjai

A Szolgáltatások nyújtásáért a Szolgáltató a www.kisnemetmonika.hu honlapon feltüntetett díjazásra jogosult. A www.kisnemetmonika.hu honlapon feltüntetett díjak és árak a Szolgáltatások teljes ellenértékét tartalmazzák, ami a Megrendelőt terheli. A Szolgáltatásoknál feltüntetett fizetési feltételek elfogadásával áll módjában a Felhasználónak/Megrendelőnek a Szolgáltatásokat megrendelni. A megrendelő a www.kisnemetmonika.hu honlapon található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Küldés” gomb lenyomásával a fizetési feltételeket elfogadta.

A lefoglalt időpont legkésőbb 24 órával a megbeszélt időpont előtt ingyenesen módosítható vagy lemondható.

Azonban 24 órán belüli lemondás, módosítás esetén a konzultáció teljes díját ki kell fizetni.

Az ülés napján bekövetkező megbetegedés miatti időpont módosítás esetén rendelkezésre állási díjat szükséges fizetni, amely a konzultáció díjának 50%-a. A megbetegedést csak telefonon lehet bejelenteni, SMS lemondás esetén a teljes díját ki kell fizetni.

7. A megbízási díj teljesítése

A Megrendelő a programok, konzultációs ülések díjait készpénzben vagy átutalással a Szolgáltató bankszámlájára, Erste Bank – 11600006-00000000-25659443 vagy revolute-on forintban vagy euróban a számlakiállítás napján megadott MNB hivatalos euro devizaárfolyamon számítva téríti meg a Szolgáltatások adatlapjain feltüntetettek alapján.

8. Számlázás

A honlapon keresztül megrendelt szolgáltatásokra a Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlákat, illetve számlákat állít ki, amelyet a Megrendelő a székhelyen személyesen vehet át, vagy előzetes megegyezés szerint a Szolgáltató a Megrendelő címére postáz.

9. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.kisnemetmonika.hu honlapon közzé tett saját írások, gondolatok szerzői jogot szabályozó 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői műnek minősülnek és a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Felhasználó/Megrendelő semmilyen jogot nem szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Felhasználó/Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetén 100.000 Ft (százezer forint) összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

10. Teljességi záradék

A jelen szerződés valamennyi a Szerződő Felek között létrejött megállapodást tartalmazza, ettől csak írásos megállapodásban lehet eltérni.

11. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

12. Panaszkezelés

A Felhasználó/Megrendelő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató alábbi elektronikus levelezési címére küldheti: mona@kisnemetmonika.hu.
A Felhasználó/Megrendelő a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

A Budapesti Békéltető Testület:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

13. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.kisnemetmonika.hu weboldalon.

Adatvédelmi Nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

Kisnémet Mónika egyéni vállalkozó elkötelezett a szolgáltatásait igénybe vevő klienseinek, valamint a honlap látogatóinak – a továbbiakban: „Felhasználóknak” – a személyes adatait illető védelem biztosításában. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonságtechnikai intézkedést, amely az adatok biztonságos kezelését garantálja. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Kisnémet Mónika egyéni vállalkozó (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 21. 2. em./1.; adószáma: 66629948-1-43; nyilvántartási száma: 36856089; Statisztikai számjele: 66629948-8690-231-01) által a www.kisnemetmonika.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Kisnémet Mónika egyéni vállalkozó

Székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 21. 2. em./1.

Telefonszám: +36 30 343 6468

Email cím: mona@kisnemetmonika.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: Az adatok felhasználásának jogköre (e-mailben, telefonon vagy levelezési címen történő kapcsolattartás a Megrendelővel/Felhasználóval kizárólag a megkeresés céljával kapcsolatban, valamint számlázás), nem igényel adatkezelési nyilvántartási számot.

3. A kezelt személyes adatok köre:

A programokra vagy konzultációkra jelentkezéseknél a Felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név
Telefonszám
Email cím

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1. Az adatkezelő törvényes kötelessége a Felhasználók –, valamint a szolgáltatásokat igénybevevők – a továbbiakban: „Megrendelők” – önkéntes hozzájárulása által megadott, saját személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

4.2. Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2012. évi CXLVII. törvény – a kisadózó vállalkozások tételes adójáról;
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.

4.3. A személyes adatok kezelése kizárólag célhoz kötötten történik. A személyes adatok kezelésének célja a www.kisnemetmonika.hu honlapon keresztül érkező megkeresések és programokra jelentkezések során megkapott személyes adatok, információk rögzítése a kapcsolattartáshoz és a számlák kiállításához.

4.4. A www.kisnemetmonika.hu honlapon cookie-kat használunk, amelyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A honlap további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

4.4.1. A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve – de nem kizárólag – a textfájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, pl. okostelefonon, tableten), amikor a Felhasználó meglátogat egy weboldalt. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a weboldalt a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.

4.4.2. A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a weboldal könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ anonim, azaz névtelen, csupán a weboldal fejlesztése érdekében használjuk őket.

4.4.3. A weboldalunkon kétféle cookie-t használunk: az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt, vagy ki nem jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerweboldalakkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik.

4.4.4. A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élménynövelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik fél részére.

4.4.5. A cookie-k törléseA legtöbb internetböngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott weboldal milyen cookie-kat használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét. Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen működni.

4.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az adatvédelmi nyilatkozatban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A konzultációk, valamint www.kisnemetmonika.hu internetes oldal használata során megadott személyes adatok kezelése határozatlan ideig tart.

5.2. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A személyes adatok továbbítása kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetekben, illetve az érintett Felhasználó – a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy – a továbbiakban: „Érintett” – kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Az Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Az adatkezelő a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg.

7.2. A Felhasználó jogosult a helyesbítését kérni a helytelenül rögzített személyes adataival kapcsolatban.

7.3. A Felhasználó jogosult a személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:Email: mona@kisnemetmonika.hu

7.5. A felhasználó az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C; https://www.naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Záró rendelkezések

8.1. Az adatkezelő jelen Adatkezelési Nyilatkozattal kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását.

8.2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Nyilatkozat módosításairól tájékoztatást tesz közzé a www.kisnemetmonika.hu honlapon, amely közzététellel a módosítások hatályba lépnek. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a honlap használatával, ráutaló magatartásként tudomásul veszi a módosításokat is.

Jelen Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.kisnemetmonika.hu weboldalon.